Om meg        
Kai Sannes, Langesund, Telefon 4000 6340